Sách Phật Giáo

Kinh Sách Thiền Bài viết

Đến thời kỳ nào Đức Phật Metteyya sẽ xuất hiện?

Vấn: Trong thời vị-lai, đến thời-kỳ nào Đức Phật Metteyya sẽ xuất hiện trên thế gian cùng trong kiếp trái đất này? Đáp: Trong thời hiện-tại Phật-lịch 2562 năm, giáo-pháp của Đức-Phật Gotama đang còn lưu truyền trên thế gian cho đến Phật-lịch 5000 năm, giáo-pháp của Đức-Phật hoàn toàn bị tiêu hoại, bởi vì […]

Nhận thức đúng đắn về nghiệp và quả của nghiệp

Nếu khi ta đang hưởng được sự giàu sang, phú quý, có quyền cao chức trọng, những điều tốt lành trong đời… thì ta có đức tin nơi nghiệp và quả của nghiệp của mình, cho nên ta không nên dễ duôi trong mọi thiện pháp, cố gắng tinh tấn tạo mọi thiện nghiệp để […]

Mọi sinh linh đều đi theo nghiệp

Mọi sinh linh đều đi theo kamma (nghiệp) của chúng? Kamma là gì? Con người quá cả tin. Nếu bạn làm điều xấu, người ta bảo rằng Yama, Diêm Vương, sẽ ghi hết vào sổ. Khi bạn xuống cõi âm thì Diêm Vương lấy sổ ra và tra cứu về bạn. Tất cả các bạn […]

Người có trí tuệ bố thí như thế nào?

Ai cũng có thể bố thí – cho đi, nhưng không phải ai cũng hiểu ý nghĩa hành động đó với chính mình. Coi cho đi như một hành động để giúp người khác, chỉ là góc nhìn chưa đầy đủ, đằng sau sự cho đi nên là sự từ bỏ dính mắc của chính […]

Phước báu và hạnh phúc

Chúng ta phải dựa vào Phật Pháp để tìm hạnh phúc. Bất kể đó là gì, bất kể điều gì đó là đúng hay sai, đừng bám chặt một cách mù quáng vào đó. Chỉ việc nhận biết nó và rồi buông bỏ nó. Khi tâm thanh thản, bạn có thể mỉm cười. Giây phút […]

Không thể khạc nhổ làm bẩn bầu trời (Tránh nói thô lỗ)

Một hôm, có người đàn ông nóng tính, giận dữ tới gặp Đức Phật. Người ấy dùng những từ thô lỗ để lăng mạ Đức Phật. Đức Phật kiên nhẫn và im lặng lắng nghe ông ta, không nói gì trong khi người đó nói. Người đàn ông giận dữ cuối cùng ngưng không nói […]

Ba loại phước

1 – Phước Vật: Là sự chia sẻ vật chất cho người khác theo khả năng. Phước vật mà cao nhất là nhắm đến đối tượng tập thể, đặc biệt là tứ phương tăng. Cúng ít hay nhiều không quan trọng bằng việc nghĩ đến tăng chúng mười phương sẽ sử dụng nó. Làm gì […]

Bậc thiện trí vượt ngoài hệ lụy

Bậc thiện trí thức phải là người: Phân biệt được lẽ phải, lẽ trái. Biết cúng dường, làm phước (bố thí). Hiểu rõ nguyên nhân phát sanh điều lợi lạc và nguyên nhân phát sanh điều tai hại. Hơn nữa, bậc trí thức còn thực hành theo bốn điều lợi ích khác là: Siêng năng […]

Biết Phật pháp mà không thể an lạc rõ ràng cái biết đó có vấn đề

Đời sống chỉ là những chọn lựa. Chúng ta có thể mất cả 30 ngày trong một tháng cho những tục sự như chuyện nhà, chuyện làm ăn hay xã hội. Chúng ta cũng có thể dành thời giờ cho những công phu tu tập để cứu mình ra khỏi biển khổ. Có một chuyện […]

Thánh Nữ Yasodharā

Câu nói nổi tiếng Thánh Nữ Yasodharā trước giờ phút cuối cùng viên tịch : “Bạch Thế Tôn, con giữ gìn giới hạnh, lánh xa ác hạnh, con hy sinh ngay cả mạng sống, mục đích cũng chỉ vì tâm nguyện của Ngài”. Ngày cuối cùng Thánh Ni Bhaddakaccānā (Thánh Nữ Yasodharā (hoàng hậu Da […]