Sách Phật Giáo

Cách xưng hô khi tới xứ Quốc giáo

Bên Nam Tông không dùng chữ Hòa thượng. Chữ Hòa Thượng là do thời phong kiến xưa của Trung Quốc đặt ra. Hòa thượng là vị đó được ngồi ngang hàng với vua. Theo Đức Phật chỉ có hai bậc thôi: Thera: trưởng lão Mahā Thera: đại trưởng lão Không có hòa thượng, thượng tọa, […]

Không có

Hiểu được rằng không có khái niệm con người là một sự hiểu biết lớn lao và cũng còn được gọi là đại minh (mahā vijja). Chỉ khi đạt được tuệ giác, chúng ta mới có thể sống với hiểu biết đó. Nó sẽ đem lại một sự bình an lớn lao. Cái mắt là […]

Sự hình thành ngũ uẩn

Về nhãn thức Phân tích theo Ngũ Uẩn Chúng ta đã biết, khi mà hình ảnh tác động vào nhãn căn (mắt) thì nhãn thức (Viññāna) sanh khởi. Khi nhãn thức sanh khởi thì nó không sanh khởi một mình. Nó đồng sanh, đồng diệt với Vedanā (thọ), Saññā (tưởng) và Sankhāra hay Cetanā (tư). […]

Trí tuệ trong Đạo Phật

Mục đích của Đạo Phật là diệt khổ và đem vui cho mọi loài, nhưng phải là người có trí mới biết được con đường đưa đến an lạc và hạnh phúc. Mục đích của Đạo Phật là giải thoát và giác ngộ, và chỉ có trí tuệ (Pannà) mới là phương tiện duy nhất […]

Đến thời kỳ nào Đức Phật Metteyya sẽ xuất hiện?

Vấn: Trong thời vị-lai, đến thời-kỳ nào Đức Phật Metteyya sẽ xuất hiện trên thế gian cùng trong kiếp trái đất này? Đáp: Trong thời hiện-tại Phật-lịch 2562 năm, giáo-pháp của Đức-Phật Gotama đang còn lưu truyền trên thế gian cho đến Phật-lịch 5000 năm, giáo-pháp của Đức-Phật hoàn toàn bị tiêu hoại, bởi vì […]

Nhận thức đúng đắn về nghiệp và quả của nghiệp

Nếu khi ta đang hưởng được sự giàu sang, phú quý, có quyền cao chức trọng, những điều tốt lành trong đời… thì ta có đức tin nơi nghiệp và quả của nghiệp của mình, cho nên ta không nên dễ duôi trong mọi thiện pháp, cố gắng tinh tấn tạo mọi thiện nghiệp để […]

Mọi sinh linh đều đi theo nghiệp

Mọi sinh linh đều đi theo kamma (nghiệp) của chúng? Kamma là gì? Con người quá cả tin. Nếu bạn làm điều xấu, người ta bảo rằng Yama, Diêm Vương, sẽ ghi hết vào sổ. Khi bạn xuống cõi âm thì Diêm Vương lấy sổ ra và tra cứu về bạn. Tất cả các bạn […]

Chánh niệm lúc làm việc

Thực hành thiền khi làm việc là một kỹ năng. Nói đến “kỹ năng” ý tôi là cần rất nhiều sự thực hành! Ban đầu, tất nhiên là khi bạn chú tâm vào hiện tượng bên ngoài, bạn không thể nào tập trung vào hiện tượng bên trong được. Khi bạn hướng tâm vào bên […]

Niệm giới (Sīlānussati)

Sự tùy niệm có cảm hứng từ nơi các đức tính của giới thanh tịnh, gọi là niệm giới. Niệm giới hạnh của chính mình đã thọ trì có trạng thái tốt đẹp như thế nào, đó gọi là niệm giới. Hành giả cư sĩ thì niệm giới cư sĩ. Hành giả cần hiểu rõ […]

Người có trí tuệ bố thí như thế nào?

Ai cũng có thể bố thí - cho đi, nhưng không phải ai cũng hiểu ý nghĩa hành động đó với chính mình. Coi cho đi như một hành động để giúp người khác, chỉ là góc nhìn chưa đầy đủ, đằng sau sự cho đi nên là sự từ bỏ dính mắc của chính […]