Sách Phật Giáo
Kinh Sách Thiền Bài viết

Phẩm Ðón Chào

1-12. (Như trên đối với các pháp sau đây:)

Ðón chào … đón tiếp … tầm cầu … tầm cầu cùng khắp … tầm hỏi … cúng lễ … chiêu đãi … phồn vinh … tăng trưởng … châu báu … tích tập … quảng đại …