Kinh Tăng Chi Bộ (Anguttara Nikàya)

Hai Pháp

 1. Phẩm Hình Phạt
 2. Phẩm Tranh Luận
 3. Phẩm Tâm Thăng Bằng
 4. Phẩm Hội Chúng
 5. Phẩm Người
 6. Phẩm Ðón Chào
 7. Phẩm Lạc
 8. Phẩm Người Ngu
 9. Phẩm Tướng
 10. Phẩm Các Pháp
 11. Phẩm Bố Thí
 12. Phẩm Nhập Ðịnh
 13. Phẩm Kẻ Ngu
 14. Phẩm Các Hy Vọng
 15. Phẩm Hy Cầu
 16. Phẩm Phẫn Nộ
 17. Phẩm Thứ Mười Bảy