Kinh Tăng Chi Bộ (Anguttara Nikàya)

Hai Pháp

 1. Phẩm Hình Phạt
 2. Phẩm Tranh Luận
 3. Phẩm Người Ngu
 4. Phẩm Tâm Thăng Bằng
 5. Phẩm Hội Chúng
 6. Phẩm Người
 7. Phẩm Lạc
 8. Phẩm Tướng
 9. Phẩm Các Pháp
 10. Phẩm Kẻ Ngu
 11. Phẩm Các Hy Vọng
 12. Phẩm Hy Cầu
 13. Phẩm Bố Thí
 14. Phẩm Ðón Chào
 15. Phẩm Nhập Ðịnh
 16. Phẩm Phẫn Nộ
 17. Phẩm Thứ Mười Bảy