Sách Phật Giáo

Thánh Nữ Yasodharā

Câu nói nổi tiếng Thánh Nữ Yasodharā trước giờ phút cuối cùng viên tịch : "Bạch Thế Tôn, con giữ gìn giới hạnh, lánh xa ác hạnh, con hy sinh ngay cả mạng sống, mục đích cũng chỉ vì tâm nguyện của Ngài". Ngày cuối cùng Thánh Ni Bhaddakaccānā (Thánh Nữ Yasodharā (hoàng hậu Da […]