Sách Phật Giáo

Cách xưng hô khi tới xứ Quốc giáo

Bên Nam Tông không dùng chữ Hòa thượng. Chữ Hòa Thượng là do thời phong kiến xưa của Trung Quốc đặt ra. Hòa thượng là vị đó được ngồi ngang hàng với vua. Theo Đức Phật chỉ có hai bậc thôi: Thera: trưởng lão Mahā Thera: đại trưởng lão Không có hòa thượng, thượng tọa, […]