Sách Phật Giáo

Bi, thương - Không bi, thương?

Trong kinh kể ngài Xá Lợi Phất là vị A-la-hán, ngài nhìn em trai ngài bị rắn cắn, từ biệt ngài để niết-bàn vĩnh viễn không bao giờ gặp nhau nữa mà lòng ngài vẫn thanh thản nhẹ nhàng. Người không biết đạo sẽ rất ngạc nhiên nghĩ rằng hai anh em không thương nhau. […]