Sách Phật Giáo

Kinh Sách Thiền Bài viết

Hiểu khổ

Khổ là vấn đề rất sâu xa, khó hiểu, cần phải có trí tuệ là trí tu mới hy vọng thực chứng chân lý về khổ này. Khổ thân và khổ tâm liên quan đến cảm thọ gọi là khổ ưu. Theo thường tình, người ta thích thú, hài lòng với cảm thọ lạc hỷ […]