Sách Phật Giáo

Sự hình thành ngũ uẩn

Về nhãn thức Phân tích theo Ngũ Uẩn Chúng ta đã biết, khi mà hình ảnh tác động vào nhãn căn (mắt) thì nhãn thức (Viññāna) sanh khởi. Khi nhãn thức sanh khởi thì nó không sanh khởi một mình. Nó đồng sanh, đồng diệt với Vedanā (thọ), Saññā (tưởng) và Sankhāra hay Cetanā (tư). […]

Hiểu khổ

Khổ là vấn đề rất sâu xa, khó hiểu, cần phải có trí tuệ là trí tu mới hy vọng thực chứng chân lý về khổ này. Khổ thân và khổ tâm liên quan đến cảm thọ gọi là khổ ưu. Theo thường tình, người ta thích thú, hài lòng với cảm thọ lạc hỷ […]