Sách Phật Giáo

Người có trí tuệ bố thí như thế nào?

Ai cũng có thể bố thí - cho đi, nhưng không phải ai cũng hiểu ý nghĩa hành động đó với chính mình. Coi cho đi như một hành động để giúp người khác, chỉ là góc nhìn chưa đầy đủ, đằng sau sự cho đi nên là sự từ bỏ dính mắc của chính […]