Sách Phật Giáo

Ăn chay và sát sanh

Trong 5 giới (Pañcasīla) dành cho người tại gia, điều học thứ nhất là: "Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh." Xin lưu ý rằng, điều học này không dạy rằng phải "tránh xa sự ăn thịt cá". Liên quan đến đề tài này, vào thời đức Phật, […]