Sách Phật Giáo

Sự hình thành ngũ uẩn

Về nhãn thức Phân tích theo Ngũ Uẩn Chúng ta đã biết, khi mà hình ảnh tác động vào nhãn căn (mắt) thì nhãn thức (Viññāna) sanh khởi. Khi nhãn thức sanh khởi thì nó không sanh khởi một mình. Nó đồng sanh, đồng diệt với Vedanā (thọ), Saññā (tưởng) và Sankhāra hay Cetanā (tư). […]