Sách Phật Giáo

Tin Phật

Ở đây ai cũng tin Phật, có Phật hiện tại thì dĩ nhiên cũng có Phật quá khứ và Phật tương lai. Người bây giờ có lòng tin Phật thì chắc chắn kiếp xưa cũng đã từng gặp được chư Phật hay giáo pháp của các ngài. Chính vì chúng ta đã gặp Phật nhưng […]