Sách Phật Giáo

Đố kị và bỏn xẻn

Đố kị và bỏn xẻn là 2 tâm sở thuộc nhóm sân phần. Sân là bất mãn với cảnh. Sở dĩ có sân là vì không như lòng tham mong muốn (cụ thể là dục ái). Nhóm sân phần bao gồm 4 tâm sở: sân, tật (tật đó, đố kị, ganh tị), lận (bỏn xẻn) […]