Kinh

Đọc trực tuyến


Nghe trực tuyến

Link nghe trọn bộ Kinh Nikaya

Link nghe MP3 | Link tải MP3 cho Android

Link nghe từ Youtube

Trung Bộ Kinh

Phần 1 (1-50) | Phần 2 (51-100) | Phần 3 (101-152)

Link nghe toàn tập

Tương Ưng Bộ Kinh

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5

Link nghe toàn tập

Tăng Chi Bộ Kinh

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4

Link nghe toàn tập

Trường Bộ Kinh

Link 1 toàn tập | Link 2 toàn tập | Link 3 toàn tập | Link 4 toàn tập

Tiểu Bộ Kinh

Link nghe toàn tập

Tham khảo Facebook Đặng Ngọc Ân