Trang chủ
Kinh Trường Bộ

Kinh Trường Bộ (Dìgha Nikàya)

2.515 lượt xem

Đại-Tạng Việt-Nam, hệ Pali, riêng phần Kinh-kệ, gồm có năm Bộ-kinh lớn: Trường-Bộ Kinh (Digha Nikaya), Trung-Bộ Kinh (Majjhima Nikaya),… xem thêm

Nghe trực tuyến

Giới thiệu Mục lục

Đại-Tạng Việt-Nam, hệ Pali, riêng phần Kinh-kệ, gồm có năm Bộ-kinh lớn:

 1. Trường-Bộ Kinh (Digha Nikaya),
 2. Trung-Bộ Kinh (Majjhima Nikaya),
 3. Tương-Ưng-Bộ Kinh (Samyutta Nikaya)
 4. Tăng-Chi-Bộ Kinh (Anguttara Nikaya),
 5. Tiểu-Bộ Kinh (Khuddaka Nikaya).

Trường-Bộ Kinh là bộ Kinh thứ nhứt trong Hệ Pali, Phật-Giáo Nguyên-Thủy, được Viện Nghiên-Cứu Phật-Học Việt-Nam ấn hành năm 1991, do Hoà-thượng Thích Minh-Châu soạn bản Việt-văn.

Trường-Bộ Kinh phân ra làm 3 Phẩm (Vagga), gồm có 34 bản Kinh; vì nội-dung mỗi bản Kinh khá dài so với các bản Kinh Phật khác, nên được kết-tập lại dưới nhan-đề Trường-Bộ Kinh.

1. Phẩm Giới-Uẩn (Silakkhandha Vagga Pali): 13 bản Kinh giảng về các cấp giới-luật: tiểu-giới dành cho mọi người; trung-giới đại-giới dành cho bực tu-hành cao.

2. Đại-Phẩm (Mahà Vagga Pali): 10 bản Kinh quan-trọng nhứt về lịch-sử (như Kinh Bát-Đại Niết-bàn, Kinh Đại Bổn) và về giáo-lý (như Kinh Đại Duyên, Kinh Tứ niệm xứ).

3. Phẩm Ba-lê-tử (Pathika Vagga Pali) (Patikaputta, Ba-lê-tử là tên một tu-sĩ ngoại-đạo): 11 bản Kinh bàn về các vấn-đề khác nhau như vấn-đề vũ-trụ thành-hoại, vấn-đề bổn-phận công-dân trong xã-hội, vấn-đề tu khổ-hạnh của ngoại-đạo.

 1. Kinh Phạm võng (Brahmajàla sutta)
 2. Kinh Sa-môn quả (Sàmannaphala sutta)
 3. Kinh A-ma-trú (Ambattha sutta)
 4. Kinh Chủng Ðức (Sonadanda sutta)
 5. Kinh Cứu-la-đàn-đầu (Kùtadanta sutta)
 6. Kinh Ma-ha-li (Mahàli sutta)
 7. Kinh Cha-li-da (Jàliya sutta)
 8. Kinh Ca-diếp Sư tử hống (Kassapa-Sìhanàda sutta)
 9. Kinh Bố-sá-bà-lâu (Potthapàda sutta)
 10. Kinh Tu-bà (Subha sutta)
 11. Kinh Kiên Cố (Kevaddha sutta)
 12. Kinh Lô-hi-gia (Lohicca Sutta)
 13. Kinh Tam minh (Tevijja Sutta)
 14. Kinh Ðại bổn (Mahà-Padàna Sutta)
 15. Kinh Ðại duyên (Mahà-Nidàna Sutta)
 16. Kinh Ðại Bát-niết-bàn (Mahà-parinibbàna Sutta)
 17. Kinh Ðại Thiện-kiến vương (Mahà-Sudassana Sutta)
 18. Kinh Xà-ni-sa (Janavasabha Sutta)
 19. Kinh Ðại Ðiền-tôn (Mahà-Govinda Sutta)
 20. Kinh Ðại hội (Mahà-Samaya Sutta)
 21. Kinh Ðế-thích sở vấn (Sakka-panha Sutta)
 22. Kinh Ðại niệm xứ (Mahà-Satipatthàna Sutta)
 23. Kinh Tệ-túc (Pàyàsi Sutta)
 24. Kinh Ba-lê (Pàtika Sutta)
 25. Kinh Ưu-đàm-bà-la Sư tử hống (Udumbarika-Sìhanàdà Sutta)
 26. Kinh Chuyển luân thánh vương Sư tử hống (Cakkavatti-Sìhanàda Sutta)
 27. Kinh Khởi thế nhân bổn (Agganana Sutta)
 28. Kinh Tự hoan hỷ (Sampasàdaniya Sutta)
 29. Kinh Thanh tịnh (Pàsàdika Sutta)
 30. Kinh Tướng (Lakkhana Sutta)
 31. Kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt (Singàlovàda Sutta)
 32. Kinh A-sá-nang-chi (Atànàtiya Sutta)
 33. Kinh Phúng tụng (Sangiti Sutta)
 34. Kinh Thập thượng (Dasuttara Sutta)