Việt Nam Phật Giáo Sử Luận

Thích Nhất Hạnh
 1. Cùng Bạn Đọc
 2. Lời Giới Thiệu
 3. Tập I - Chương 01: Trung Tâm Phật Giáo Luy Lâu
  1. Ba Trung Tâm Phật Giáo Ðời Hán
  2. Nguồn Gốc Trung Tâm Luy Lâu
  3. Trung Tâm Luy Lâu Thành Lập Sớm Hơn Các Trung Tâm Lạc Dương và Bành Thành
  4. Trung Tâm Lạc Dương
  5. Trung Tâm Lạc Dương Ðược Thành Lập Do Từ Trung Tâm Bành Thành
  6. Nguồn Gốc Trung Tâm Bành Thành
 4. Tập I - Chương 02 : Hai Thế Kỷ Đầu
  1. Ðạo Phật Giao Châu Trong Thế Kỷ Ðầu Tây Lịch
  2. Lý Hoặc Luận Của Mâu Tử
  3. Kinh Tứ Thập Nhị Chương
  4. Học Thuật Giao Chỉ
  5. Những Quan Niệm Căn Bản Về Giáo Lý
  6. Tinh Thần Hòa Đồng Tôn Giáo
  7. Phá Mặc Cảm Tự Tôn Về "Trung Quốc"
  8. Lão Tử Thành Phật Ở Ðất Hồ
 5. Tập I - Chương 03: Khởi Nguyên Của Thiền Học Việt Nam
  1. Khương Tăng Hội
  2. Tư Tưởng Thiền Của Tăng Hội
  3. Chi Cương Lương Tiếp
  4. Ðạt Ma Ðề Bà Và Huệ Thắng
  5. Vai Trò Quan Trọng Của Tăng Hội Tại Kiến Nghiệp
  6. Tựa Kinh An Ban Thủ Ý
 6. Tập I - Chương 04: Sách Thiền Uyển Tập Anh & Các tài liệu ĐPVN Đời Đường
  1. Sách Thiền Uyển Tập Anh Ngữ Lục
  2. Về Tác Giả Thiền Uyển Tập Anh
  3. Một Số Các Vị Tăng Sĩ Không Ðược Thiền Uyển Tập Anh Nhắc Tới
 7. Tập I - Chương 05: Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi
  1. Hành Trạng Và Truyền Thừa
  2. Bối Cảnh Tư Tưởng Của Tỳ Ni Ða Lưu Chi
  3. Siêu Việt Ngôn Ngữ Văn Tự
  4. Siêu Việt Hữu Vô
  5. Yếu Tố Mật Giáo
  6. Sấm Vĩ Học, Phong Thủy Học Và Ý Thức Ðộc Lập Quốc Gia
  7. Tóm Lược Những Ðặc Tính Của Thiền Phái Tỳ Ni Ða Lưu Chi
 8. Tập I - Chương 06: Thiền Phái Vô Ngôn Thông
  1. Vô Ngôn Thông Và Truyền Thừa
  2. Bối Cảnh Thiền Học Vô Ngôn Thông
  3. Truyền Thuyết Nam Tông Về Lịch Sử Thiền
  4. Ðốn Ngộ Và Tâm Ðịa
  5. Nguyên Tắc Vô Ðắc
  6. Sự Sử Dụng Thoại Ðầu
  7. Thiền Ngữ Và Hình Ảnh Thi Ca
  8. Ảnh Hưởng Mật Giáo
  9. Ảnh Hưởng Tịnh Ðộ Giáo
  10. Tóm Lược Những Ðặc Tính Của Thiền Phái Vô Ngôn Thông
 9. Tập I - Chương 07: Thiền Phái Thảo Đường
  1. Nguồn Gốc Thảo Ðường
  2. Ảnh Hưởng Của Phái Thảo Ðường
 10. Tập I - Chương 08: Tổng quan về Phật giáo đời nhà Lý (1010-1225)
  1. Chân Ðứng
  2. Ðạo Phật Và Chính Trị
  3. Ðạo Phật Và Văn Hóa
  4. Ðạo Phật Và Mỹ Thuật
  5. Ðạo Phật Và Phong Hóa
  6. Tăng Sĩ, Tự Viện Và Kinh Ðiển
  7. Vấn Ðề Mê Tín
 11. Tập I - Chương 09: Nền tảng của Phật Giáo đời Trần
  1. Thiền Phái Yên Tử Nền Phật Giáo Thống Nhất
  2. Thiền Sư Thường Chiếu
  3. Sự Quan Trọng Của Tâm Học
  4. Ðối Tượng Chứng Ðắc
  5. Tùy Tục
  6. Vị Tổ Khai Sơn Phái Yên Tử: Hiện Quang Thiền Sư (mất 1220)
  7. Trúc Lâm Quốc Sư
  8. Ðại Ðăng Quốc Sư
  9. Tiêu Diêu Thiền Sư
 12. Tập I - Chương 10: Trần Thái Tông (1218-1277)
  1. Tuổi Trẻ Và Chí Nguyện Học Ðạo
  2. Học Hỏi, Tu Tập, Sáng Tác
  3. Thánh Ðăng Lục
  4. Trần Triều Thiền Tông Bản Hạnh
  5. Nhu Yếu Tỉnh Thức
  6. Nhu Yếu Tinh Chuyên
  7. Tư Tưởng Thiền Học
  8. Thoại Ðầu Thiền
  9. Ảnh Hưởng Thiền Phái Lâm Tế
  10. Bốn Mươi Ba Bài Tụng Cổ
 13. Tập I - Chương 11: Tuệ Trung Thượng Sĩ
  1. Diện Mục Tuệ Trung
  2. Hòa Quang Ðồng Trần
  3. Ðập Vỡ Thái Ðộ Bám Víu Vào Khái Niệm
  4. Ðập Phá Quan Niệm Lưỡng Nguyên
  5. Diện Mục Tuệ Trung
  6. Diệu Khúc Bản Lai Tu Cử Xướng
 14. Tập I - Chương 12: Trần Nhân Tông và Thiền Phái Trúc Lâm
  1. Một Ông Vua Xuất Gia
  2. Ý Nguyện Xây Dựng Một Nền Hòa Bình Chiêm - Việt Lâu Dài
  3. Xây Dựng Một Giáo Hội Mới
  4. Tư Tưởng Thiền Học
  5. Những Ngày Cuối
 15. Tập I - Chương 13: Thiền Sư Pháp Loa (1248-1330)
  1. Cuộc Đời Tu Học Của Pháp Loa
  2. Đại Tạng Kinh Triều Trần
  3. Những Tác Phẩm Của Pháp Loa
  4. Phát Triển Giáo Hội
  5. Yếu Tố Mật Giáo Trở Thành Quan Trọng
  6. Anh Tông Và Pháp Loa
  7. Tư Tưởng Thiền Học Của Pháp Loa
 16. Tập I - Chương 14: Thiền Sư Huyền Quang (1254-1334)
  1. Về Sách Tổ Gia Thực Lục
  2. Cuộc Đời Của Huyền Quang
  3. Câu Chuyện Thị Bích
  4. Những Năm Cuối Của Huyền Quang
  5. Huyền Quang Và Pháp Loa
  6. Nhà Thi Sĩ
  7. Tư Tưởng Của Huyền Quang
  8. Văn Nôm Của Huyền Quang
  9. Thời Hưng Thịnh Chấm Dứt
 17. Tập I - Chương 15: Những khuôn mặt Phật Tử khác trong đời Trần
  1. Trí Viễn Thiền Sư
  2. Thuần Nhất Pháp Sư
  3. Tăng Ðiền Ðại Sư
  4. Bảo Phác Quốc Sư
  5. Tông Cảnh Quốc Sư
  6. Pháp Cổ Thiền Sư
  7. Huệ Nghiêm Thiền Sư
  8. Bảo Sát Thiền Sư
  9. Viên Thiền Sư
  10. Trí Thông Thiền Sư
  11. Vô Sơn Ông
  12. Minh Ðức Chân Nhân
  13. Ðức Sơn Thiền Sư
  14. Vương Như Pháp
  15. Trần Thánh Tông
  16. Trần Minh Tông
  17. Bích Phong Trưởng Lão
  18. Sa Môn Thu Tử
  19. Lãm Sơn Quốc Sư
  20. Thạch Ðầu Và Mật Tạng
  21. Tuyên Chân Công Chúa Và Lệ Bảo Công Chúa
  22. Những Vị Ðệ Tử
  23. Truyền Thống Yên Tử
 18. Tập I - Chương 16: Tổng luận về Phật Giáo đời Trần
  1. Chủ Lực Của Văn Hóa Ðời Trần
  2. Những Vị Tăng Sĩ Ngoại Quốc Có Mặt Trong Ðời Trần
  3. Các Khuynh Hướng Tư Tưởng Trong Phật Giáo Ðời Trần
  4. Tổ Chức Giáo Hội
  5. Vai Trò Văn Hóa Và Chính Trị Của Phật Giáo Ðời Trần
 19. Tập II - Chương 17: Sinh hoạt của Tăng đồ và cư sĩ
  1. Tăng Sĩ, Tự Viện Và Sinh Hoạt Kinh Tế
  2. Sinh Hoạt Trong Tự Viện
  3. Giới Pháp
  4. An Cư Kiết Hạ
  5. Tọa Thiền, Du Phương, Ứng Phú
  6. Sinh Hoạt Của Giới Tại Gia
 20. Tập II - Chương 18: Đạo Phật trong đời Nho học độc tôn
  1. Sự Suy Yếu Của Đạo Phật Về Phương Diện Lãnh Đạo Trí Thức
  2. Thịnh Quá Hóa Suy
  3. Chiến Tranh Chiêm Việt
  4. Tinh Thần Độc Tôn Thay Thế Tinh Thần Dung Hợp
  5. Cái Học Khoa Mục
  6. Sự Biến Dạng Của Mật Giáo
  7. Thói Quen Ỷ Lại Vào Vua Chúa
  8. Lương Thế Vinh
  9. Thiền Môn Khoa Giáo
  10. Nam Tông Tự Tháp Đồ
  11. Thập Giới Cô Hồn Quốc Ngữ Văn
  12. Chân Nghiêm Và Sách Thánh Đăng Lục
 21. Tập II - Chương 19: Sức sáng tạo của giới Phật tử đại chúng
  1. Tín Ngưỡng Của Đại Chúng
  2. Văn Học Kể Hạnh Và Sự Thờ Tự Thánh Tăng
  3. Quan Âm Thị Kính
  4. Quan Âm Nam Hải
  5. Tính Cách Dân Tộc Của Quan Âm Thị Kính Và Quan Âm Nam Hải
 22. Tập II - Chương 20: Sự phục hưng môn phái Trúc Lâm
  1. Nguyên Do Của Sự Phục Hưng
  2. Thiền Sư Chuyết Chuyết
  3. Thiền Sư Minh Hành
  4. Chân Nguyên, Người Có Công Phục Hưng Môn Phái Trúc Lâm
  5. Tư Tưởng Thiền Của Chân Nguyên
  6. Những Vị Đệ Tử Xuất Sắc Của Chân Nguyên
   1. Thiền sư Như Hiện
   2. Thiền sư Như Trừng
  7. Công Tác Trùng San Những Tác Phẩm Phật Học Lý Trần
   1. Thuyền Uyển Tập Anh Ngữ Lục
   2. Kế Ðăng Lục
   3. Thánh Ðăng Lục
   4. Thượng Sĩ Ngữ Lục
   5. Khóa Hư Lục
   6. Tam Tổ Thực Lục
   7. Ðại Nam Thiền Uyển Truyền Ðăng Lục
 23. Tập II - Chương 21: Thiền Sư Hương Hải
  1. Từ Thiền Tính Viện Đến Đạo Tràng Nguyệt Đường
  2. Con Người Của Hương Hải
  3. Tư Tưởng Thiền Của Hương Hải
   1. Liên hệ giữa Phật và chúng sinh
   2. Liên hệ giữa mê và ngộ
   3. Liên hệ giữa tâm và cảnh
  4. Thơ Nôm Của Hương Hải
 24. Tập II - Chương 22: Thiền Phái Lâm Tế và Phật Giáo Đàng Trong
  1. Các Thiền Sư Từ Trung Hoa Sang Hoằng Hóa
   1. Các thiền sư Viên Cảnh và Viên Khoan
   2. Thiền sư Nguyên Thiều
   3. Thiền sư Giác Phong
   4. Thiền sư Tử Dung
   5. Thiền sư Từ Lâm
   6. Thiền sư Pháp Bảo
   7. Quốc sư Hưng Liên
   8. Thiền sư Pháp Hóa
   9. Thiền sư Tế Viên
   10. Thiền sư Thạch Liêm
  2. Môn Phái Liễu Quán
  3. Dấu Chân Hoằng Hóa Tại Các Vùng Đất Mới
 25. Tập II - Chương 23: Thiền phái Tào Động tới Việt Nam
  1. Chủ Trương Của Tào Động
  2. Tào Động Ở Đàng Ngoài
  3. Thạch Liêm Và Tào Động Ở Đàng Trong
  4. Con Người Của Thạch Liêm
  5. Tư Tưởng Thiền Của Thạch Liêm
  6. Hưng Long Nguyễn Phúc Chu
  7. Thiền Dương Hầu
 26. Tập II - Chương 24: Lý học và Phật Giáo
  1. Thái Cực Và Vô Cực, Lý Và Khí
  2. Thái Độ Tăng Sĩ Trước Sự Khích Bác Của Nho Gia
  3. Lê Quý Đôn Khuyên Nho Gia Nên Có Thái Độ Cởi Mở
  4. Đại Chân Viên Giác Thanh
  5. Một Tổng Hợp Nho Phật Độc Đáo
  6. Một Số Chủ Đề Khác Của Trúc Lâm Tông Chỉ Nguyên Thanh
  7. Quan Niệm Thiền Của Hải Lượng Và Các Bạn
  8. Con Người Của Hải Lượng
  9. Phan Huy Ích Và Phan Huy Chú
  10. Nguyễn Công Trứ
  11. Nguyễn Du
 27. Tập II - Chương 25: Các Danh Tăng đời Nguyễn
  1. Thiền Sư Mật Hoằng
  2. Thiền Sư Phổ Tịnh
  3. Thiền Sư Thanh Đàm
   1. Pháp Hoa Ðề Cương
   2. Bát Nhã Trực Giải
   3. Ðề Án Tham Cứu
  4. Thiền Sư Thanh Nguyên
  5. Thiền Sư An Thiền
  6. Thiền Sư Nhất Định
  7. Thiền Sư Giác Diệu
  8. Thiền Sư Tịch Truyền
  9. Thiền Sư Chiếu Khoan
  10. Thiền Sư Phúc Điền
  11. Thiền Sư Phổ Tịnh
  12. Thiền Sư Thông Vinh
  13. Thiền Sư Liễu Thông
  14. Thiền Sư Viên Quang
  15. Thiền Sư Đạo Thông
  16. Thiền Sư Giác Ngộ
  17. Thiền Sư Cương Kỷ
  18. Thiền Sư Chí Thành
  19. Thiền Sư Diệu Nghiêm
  20. Thiền Sư Viên Ngộ
  21. Thiền Sư Phước An
  22. Thiền Sư Liễu Triệt
  23. Thiền Sư Huyền Khê
 28. Tập III - Chương 26: Khái quát về công cuộc chấn hưng Phật Giáo 1930-1945
  1. Bối Cảnh Chính Trị Và Văn Hóa
  2. Hai Nhà Chí Sĩ Họ Phan
  3. Nhu Yếu Duy Tân
  4. Vài Nét Sơ Lược Về Cuộc Vận Động Chấn Hưng
  5. Những Động Cơ Của Cuộc Chấn Hưng
  6. Các Hội Phật Giáo Thực Hiện Được Những Gì Trong Thời Gian 1930-1945
 29. Tập III - Chương 27: Thiền Sư Khánh Hòa và công cuộc vận động ở Nam kỳ
  1. Hội Nam Kỳ Nghiên Cứu Phật Học
  2. Các Thiền Sư Bích Liên Và Liên Tôn
  3. Hội Lưỡng Xuyên Phật Học
  4. Thiền Sư Pháp Hải Và Thiền Sư Chí Thành
  5. Hội Phật Học Kiêm Tế Và Tạp Chí Tiến Hóa
  6. Thiền Sư Trí Thiền
  7. Thiền Sư Thiện Chiếu
  8. Tạp Chí Pháp Âm Và Hội Tịnh Độ Cư Sĩ
  9. Phật Học Tùng Thư
 30. Tập III - Chương 28: Hội An nam Phật học Trung kỳ
  1. Thiền Sư Giác Tiên
  2. Cư Sĩ Tâm Minh
  3. Chỉnh Lý Tăng Chế và Đào Tạo Tăng Tài
  4. Thiền Sư Mật Khế
  5. Khởi Nguyên Của Phong Trào Thanh Thiếu Niên Phật Tử
  6. Con Người Và Tư Tưởng Của Tâm Minh
  7. Các Cao Tăng Làm Rường Cột Cho Phong Trào Chấn Hưng
  8. Thiền Sư Tâm Tịnh
  9. Thiền Sư Huệ Pháp
  10. Quốc Sư Phước Huệ
  11. Thiền Sư Phổ Huệ
  12. Thiền sư Viên Thành và thi phẩm Lược Ước Tùng Sao
  13. Thiền sư Đắc Ân
  14. Thiền sư Phước Hậu
  15. Thiền sư Tịnh Hạnh
  16. Những Trung Tâm Chấn Hưng
  17. Ni Sư Diên Trường
 31. Tập III - Chương 29: Công cuộc chấn hưng ở Bắc Kỳ
  1. Bắc Kỳ Phật Giáo Hội
  2. Thiền Sư Thanh Hanh
  3. Chương Trình Phật Học
  4. Nguyễn Trọng Thuật và Chủ Trương 'Nhân Gian Phật Giáo'
  5. Cư Sĩ Thiều Chửu
  6. Công Tác Duy Trì và Phổ Biến Nền Văn Học Phật Giáo Cổ Điển
  7. Lệ Thần Trần Trọng Kim
  8. Ưu Thiên Bùi Kỷ
  9. Tăng Sĩ Và Công Tác Xã Hội
  10. Sơn Môn Linh Quang và Tạp Chí Tiếng Chuông Sớm
  11. Thiền Sư Thanh Tường
  12. Truyền Thừa Tào Động Theo Bia Chùa Hồng Phúc
 32. Tập III - Chương 30: Sau Cách Mạng Tháng Tám
  1. Phật Tử Tham Gia Cách Mạng
  2. Thiền Sư Mật Thể
  3. Thanh Niên Tăng Làm Cách Mạng
  4. Phật Tử Kêu Gọi Một Tinh Thần Cởi Mở Và Dung Hợp
  5. Tăng Sĩ Và Thanh Niên Phật Tử Hy Sinh
 33. Tập III - Chương 31: Xây dựng lại các cơ sở hành đạo
  1. Khuynh Hướng Thân Kháng Chiến của Các Tổ Chức Phật Giáo
  2. Đạo Phật Xoa Dịu Đau Thương
  3. Phật Tử Đi Tìm Một Con Đường Mới
 34. Tập III - Chương 32: Chùa Ấn Quang và Chùa Xá Lợi ở Nam Việt
  1. Phật Học Đường Nam Việt
  2. Giáo Hội Tăng Già Nam Việt
  3. Thiền Sư Thiện Hòa
  4. Thiền Sư Hành Trụ
  5. Phật Học Đường Huệ Nghiêm
  6. Các Ni Viện Miền Nam
   1. Ni sư Diệu Tịnh
   2. Ni sư Chí Kiên
   3. Ni sư Diệu Ninh
  7. Cư Sĩ Chánh Trí Và Hội Phật Học Nam Việt
  8. Lễ Cung Nghinh Xá Lợi Phật Tổ
  9. Tư Tưởng Phật Học Của Chánh Trí
 35. Tập III - Chương 33: Chùa Linh Quang và Chùa Từ Đàm ở Trung Việt
  1. Chùa Linh Quang và Sơn Môn Tăng Già ở Trung Việt
  2. Thiền Sư Mật Nguyện
  3. Cư Sĩ Chơn An
  4. Giới Tăng Sĩ Đứng Ra Đảm Nhiệm Guồng Máy Lãnh Đạo
  5. Phật Giáo Đường Báo Quốc
  6. Các Tư Thục Bồ Đề
  7. Tổ Chức Gia Đình Phật Tử
  8. Các Cơ Sở Tăng Học
  9. Ni Sư Diệu Hương và Ni Viện Diệu Đức
  10. Những Tạp Chí Phật Học
  11. Thiền Sư Đôn Hậu
 36. Tập III - Chương 34: Chùa Quán Sứ ở Bắc Việt
  1. Hội Tăng Ni Chỉnh Lý Bắc Việt
  2. Tổng Hội Phật Giáo Viêt Nam Và Giáo Hội Tăng Già Toàn Quốc
  3. Thiền Sư Tuệ Tạng
  4. Hội Phật Tử Việt Nam
  5. Thiền Sư Tố Liên
  6. Thiền Sư Trí Độ
  7. Thiền Sư Trí Hải
  8. Các Ni Viện Miền Bắc
  9. Ni Sư Đàm Soạn
 37. Tập III - Chương 35: Con đường thống nhất
  1. Tổng Hội Phật Giáo
  2. Vận Động Thống Nhất Thật Sự
  3. Xây Dựng Một Nền Phật Giáo Dân Tộc
  4. Con Đường Bất Bạo Động Đi Tới Hòa Bình, Độc Lập Và Thống Nhất
  5. Thiền Sư Huệ Quang
  6. Thiền Sư Khánh Anh
  7. Phật Sự Từ 1956 Đến 1960
 38. Tập III - Chương 36 : Thế đứng của Phật giáo Việt Nam
  1. Thái Độ Bất Hợp Tác của Phật Giáo Và Đạo Dụ Số 10
  2. Ông Ngô Đình Diệm Chấp Chính
  3. Con Đường Độc Lập Đối Với Các Thế Lực Chính Trị Tranh Chấp
 39. Tập III - Chương 37: Những nguyên do của cuộc vận động chống chế độ NĐD
  1. Một Cuộc Vận Động Được Toàn Dân Ủng Hộ
  2. Về Chế Độ Ngô Đình Diệm
  3. Phật Giáo Bị Chèn Ép
 40. Tập III - Chương 38: Cuộc vận động chống chế độ Ngô Đình Diệm
  1. Phật Học và Phật Giáo
  2. Bảo Vệ Lá Cờ Năm Sắc
  3. Vụ Tàn Sát Trước Đài Phát Thanh Huế
  4. Hoạch Định Đường Hướng và Phương Pháp
  5. Ủy Ban Liên Phái Bảo Vệ Phật Giáo
  6. Phát Khởi Cuộc Vận Động
  7. Chiến Thuật của Chính Quyền
  8. Ủy Ban Liên Bộ
  9. Ngọn Lửa Quảng Đức
  10. Thông Cáo Chung
  11. Thông Cáo Chung Không Được Thực Thi
 41. Tập III - Chương 39: Phật tử đòi thực thi thông cáo chung
  1. Cuộc Tuyệt Thực tại Chùa Xá Lợi
  2. Biểu Tình Diễn Hành
  3. Tăng Ni Bị Giam Giữ
  4. Dư Luận Quốc Tế Chấn Động
  5. Hệ Thống Thông Tin Của Ủy Ban Liên Phái
  6. Những Thủ Đoạn của Chính Quyền
  7. Ngọn Lửa Nguyên Hương
  8. Kế Hoạch "Nước Lũ"
  9. Ngọn Lửa Thanh Tuệ
  10. Ngọn Lửa Diệu Quang
  11. Lệnh Tổng Đình Công Tại Huế
  12. Ngọn Lửa Tiêu Diêu
  13. Giáo Chức Đại Học Từ Chức
  14. Lễ Cầu Siêu tại Chùa Xá Lợi
  15. Đòn Ác Liệt Cuối Cùng của Chính Quyền
 42. Tập III - Chương 40: Chính quyền Ngô Đình Diệm sụp đổ
  1. Sinh Viên và Học Sinh Đứng Dậy
  2. Phật Giáo Thuần Túy
  3. Ngọn Lửa Quảng Hương
  4. Phái Đoàn Điều Tra Liên Hiệp Quốc Tới Sài Gòn
  5. Ngọn Lửa Thiện Mỹ
  6. Cuộc Đảo Chính Ngày 1.11.1963
  7. Vai Trò của Những Cấp Chỉ Huy Trẻ trong Quân Đội
  8. Các Tướng Lãnh Ngờ Vực Hoa Kỳ
  9. Tiến Trình của Đảo Chính
  10. Chiếc Hầm Bí Mật Dưới Dinh Gia Long
  11. Số Phận Không May của Ông Tổng Thống và Ông Cố Vấn
  12. Niềm Vui của Quần Chúng Sau Ngày Đảo Chính
  13. Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Được Thành Lập