Sách Phật giáo

Đọc sách Phật, dưỡng tâm từ, tu trí tuệ, phiền não tan

Vi diệu pháp giảng giải

Vô thượng thậm thâm Vi Diệu Pháp.
Bá niên vạn kiếp nan tao ngộ.
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì.
Nguyện giải Như lai chơn thiệt nghĩa.

Vi Diệu Pháp, pháp thẳm sâu,
Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu.
Nay ta nghe thấy chuyên lòng học,
Nguyện giải Như lai nghĩa nhiệm mầu.

Nguồn: BuddhaSasana

Mục lục

  1. Dẫn nhập
  2. Pháp
  3. Pháp tục đế (Samuttisacca)
  4. Pháp chân đế (Paramatthasacca)
  5. Tâm (Citta)