Truyện Kiều Văn Xuôi Dành Cho Người Trẻ

Thích Nhất Hạnh
 1. Lời nói đầu
 2. Chương 01: Truyện Kiều văn xuôi
  1. Chữ tài chữ mệnh
  2. Hoa ghen thua thắm
  3. Kiếp hồng nhan mong manh
  4. Lưng túi gió trăng
  5. Trong sổ đoạn trường có tên
  6. Mua não chuốc sầu
  7. Giống hữu tình
  8. Đá vàng thủy chung
  9. Cơ hội ngộ
  10. Sầu chia phôi
  11. Đất bằng dậy sóng
  12. Đầu xanh đã tội tình gì
  13. Trăm nghìn gởi lạy tình quân
  14. Trà mi một đóa
  15. Một xe trong cõi hồng trần
  16. Tóm lược
  17. Gác kinh viện sách
  18. Ấy mới gan, ấy mới tài
  19. Chùa đâu trông thấy nẻo xa
  20. Tóm lược
  21. Nạn xưa trút sạch
  22. Đau nỗi biệt ly
  23. Hoa chào ngõ hạnh
  24. Ngọn triều non bạc
  25. Trời còn để có hôm nay
  26. Hoa xưa ong cũ
  27. Gạn đục khơi trong
  28. Cuốn dây từ ấy về sau cũng chừa
  29. Mây bay hạc lánh
  30. Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài
 3. Chương 02: Kiều và văn nghệ đứt ruột
  1. Gió và bụi
  2. Khổ đau cùng cực
  3. Thú đau thương
  4. Giải nhất đứt ruột
  5. Ma đưa lối, quỷ dẫn đường
  6. Hoa và Rác
  7. Tỉnh thức và hạnh phúc
  8. Không gian thênh thang
  9. Rõ mặt đôi ta
  10. Tan sương đầu ngõ
  11. Chân tình