Trái Tim Của Bụt

Thích Nhất Hạnh
 1. Bài 01: Tu Phật học Phật
  1. Phải học kinh điển một cách khôn ngoan
  2. Hai cách nhìn sự thật: Sự thật phân biệt tục đế và chân đế
  3. Tứ tất đàn: Bốn tiêu chuẩn về sự thật
  4. Bốn điều y cứ
  5. Cây đuốc duyên khởi
  6. Thiền hành
  7. Nhận diện
  8. Tiếp xúc
 2. Bài 02: Học Phật phải thấy lòng nhẹ nhàng
  1. Học Phật phải thấy lòng nhẹ nhàng
  2. Không cần chất chứa kiến thức
  3. Khế lý cũng là khế cơ
  4. Duyên khởi
  5. Tương tức và tương nhập
 3. Bài 03: Pháp thoại đầu
  1. Pháp thoại đầu
  2. Bốn sự thật
  3. Bốn sự thật tương tức
  4. Trung đạo
  5. Tính cách nền tảng
  6. Tính cách nhập thế
  7. Nghệ thuật nghe pháp thoại
  8. Khổ và lạc
  9. Tam chuyển
  10. Tứ diệu đế là phép thực tập
  11. Nhị đế
  12. Tịch diệt
 4. Bài 04: Niềm vui tương đối
  1. Niềm vui tương đối
  2. Khổ thọ
  3. Năm thủ uẩn
  4. Hành trì thị chuyển
  5. Rác và hoa
  6. Niềm vui xuất thế
 5. Bài 05: Đạo đế, Bát chánh đạo
  1. Chánh kiến
  2. Chánh kiến về Tứ diệu đế
  3. Hạ thủ công phu
 6. Bài 06: Quá trình văn tư tu
  1. Quá trình văn tư tu
  2. Đạo vượt ngoài ngôn ngữ
  3. Kinh chánh kiến
  4. Bốn loại thức ăn
  5. Tưới tẩm hạt giống chánh kiến
 7. Bài 07: Bát chánh đạo tương sinh tương tức
  1. Bát chánh đạo tương sinh tương tức
  2. Chánh tư duy về vô thường vô ngã
  3. Tư duy ở trình độ xuất thế gian
 8. Bài 08: Ái ngữ
  1. Ái ngữ
  2. Hạt giống của chánh ngữ
  3. Bài thực tập chánh ngữ
  4. Hạnh lắng nghe
 9. Bài 09: Chánh niệm và 51 tâm hành
  1. Chánh niệm và 51 tâm hành
  2. Thực tập chánh niệm và chánh ngữ
  3. Phép tu im lặng
  4. Chánh niệm làm cơ bản
  5. Như lý tác ý
 10. Bài 10: Sống giây phút hiện tại
  1. Sống giây phút hiện tại
  2. Chánh niệm làm sự sống có mặt
  3. Chánh niệm là nuôi dưỡng
  4. Chánh niệm làm vơi đau khổ
  5. Chánh niệm để quán chiếu
 11. Bài 11: Chánh niệm là tự làm chủ
  1. Chánh niệm là tự làm chủ
  2. Nhận diện đơn thuần
  3. Chánh niệm là trở về
  4. Kinh người biết sống một mình
  5. Quán niệm thân trong thân
  6. Rửa chén hay chép kinh trong chánh niệm
  7. Hiện pháp lạc trú
  8. Đâu chẳng phải là nhà
 12. Bài 12: Tiếp xúc với sự sống nhiệm mầu
  1. Tiếp xúc với sự sống nhiệm mầu
  2. Chuyển hóa xả thọ thành lạc thọ
  3. Chánh niệm nuôi dưỡng các phần khác của thánh đạo
  4. Năm giới
 13. Bài 13: Như lý tác ý
  1. Như lý tác ý
  2. Một bài thực tập quán hơi thở
  3. Tịnh độ là ở đây
  4. Học đời sống của Bụt
  5. Hạnh phúc ở trong ta
 14. Bài 14: Quán chiếu cảm thọ
  1. Nhận diện các tâm hành
  2. Quán chiếu về tưởng để vượt thoát mê lầm
  3. Niềm tin phải vững mạnh
 15. Bài 15: Quán pháp trong pháp
  1. Quán pháp trong pháp
  2. Chánh tinh tấn
 16. Bài 16: Chánh định
  1. Chánh định
  2. Thảnh thơi
  3. Bụt đang có mặt
  4. Chín loại định
  5. Diệt tận định
 17. Bài 17: Pháp ấn
  1. Pháp ấn
  2. Vô thường là vô ngã
  3. Không, giả và trung
  4. Niết bàn và vô tác
  5. Tám chữ tháo tung
 18. Bài 18: Chuyển hóa tập khí
  1. Chuyển hóa tập khí
  2. Thực tập năm lễ
 19. Bài 19: Quán không trong năm lễ
  1. Quán không trong năm lễ
  2. Quán không trong khi ăn
  3. Quán vô tướng
  4. Áp dụng quán vô tướng trong cuộc sống
 20. Bài 20: Quán vô tác vô nguyện
  1. Quán vô tác vô nguyện
  2. Áp dụng ba cửa giải thoát
  3. Các cách trình bày khác về pháp ấn
 21. Bài 21: Bốn duyên và sáu nhân
  1. Bốn duyên và sáu nhân
  2. Mười hai nhân duyên
  3. Liên hệ giữa 12 nhân duyên
  4. Mặt tích cực của mười hai nhân duyên
  5. Thân thị hiện
 22. Bài 22: Hộ trì sáu căn bằng chánh niệm
  1. Hộ trì sáu căn bằng chánh niệm
  2. Tứ vô lượng tâm
 23. Bài 23: Tu tập từ quán
  1. Tu tập từ quán
  2. Quán chiếu để tự chuyển hóa
  3. Từ bi là hành động
  4. Quán chiếu để tự chuyển hóa
 24. Bài 24: Niềm tin thể hiện trong đời sống
  1. Niềm tin thể hiện trong đời sống
  2. Tăng thân và pháp thân
  3. Tam bảo là đối tượng tu học
  4. Tu tập trong tích môn thấy được bản môn
 25. Bài 25: Bài kết thúc