Thiết Lập Tịnh Độ

Thích Nhất Hạnh
 1. Bụt tại mười phương
 2. Tịnh nhiễm do tâm
 3. Khổ vui tương tức
 4. Diệu dụng pháp thân
 5. Tích môn bản môn
 6. Đạo tràng lý tưởng
 7. Gió chim thuyết pháp
 8. Tạo lập Tịnh Độ
 9. Nắm lấy danh hiệu
 10. Đã về đã tới
 11. Hoa sen chín phẩm
 12. Thiền tịnh không hai
 13. Gạn đục khơi trong
 14. Ba nguồn năng lượng
 15. Kinh A Di Đà