Sách Phật Giáo

Pháp vô ngã

Pháp vô ngã không những có trong ngũ uẩn, mà còn gồm có trong các pháp hữu vi và pháp vô vi. Đức Phật dạy: Sabbe dhammā anattā. Tất cả các pháp hữu vi, pháp vô vi đều là pháp vô ngã. Pháp hữu vi: Đó là ngũ uẩn, 12 xứ, 18 giới…là pháp được […]