Sách Phật Giáo

Tác ý khôn khéo

Này chư tỳ kheo, hãy chú ý lắng nghe, hãy tác ý khôn khéo, ta sẽ nói pháp thoại này… Thế nào là khôn, thế nào là khéo? Giữa hai pháp thiện và pháp bất thiện, ta phải biết pháp nào là tốt, pháp nào là xấu. Ta biết pháp đó là pháp thiện, nhưng […]