Sách Phật Giáo

Về năm bộ kinh NIKĀYA

Kinh tạng, chứa trong đó các bài giảng của Đức Phật, gồm năm bộ gọi là Nikāya. Trong thời đại của các nhà chú giải, các bộ này cũng được gọi là Āgama (A-hàm), tên gọi tương tự như trong Phật giáo Bắc truyền. Bốn bộ Nikāya chính là: 1) Trường bộ (Dīgha Nikāya): Bộ […]