Sách Phật Giáo

Nhận thức đúng đắn về nghiệp và quả của nghiệp

Nếu khi ta đang hưởng được sự giàu sang, phú quý, có quyền cao chức trọng, những điều tốt lành trong đời… thì ta có đức tin nơi nghiệp và quả của nghiệp của mình, cho nên ta không nên dễ duôi trong mọi thiện pháp, cố gắng tinh tấn tạo mọi thiện nghiệp để […]

Pháp vô ngã

Pháp vô ngã không những có trong ngũ uẩn, mà còn gồm có trong các pháp hữu vi và pháp vô vi. Đức Phật dạy: Sabbe dhammā anattā. Tất cả các pháp hữu vi, pháp vô vi đều là pháp vô ngã. Pháp hữu vi: Đó là ngũ uẩn, 12 xứ, 18 giới…là pháp được […]