Sách Phật Giáo

Niệm giới (Sīlānussati)

Sự tùy niệm có cảm hứng từ nơi các đức tính của giới thanh tịnh, gọi là niệm giới. Niệm giới hạnh của chính mình đã thọ trì có trạng thái tốt đẹp như thế nào, đó gọi là niệm giới. Hành giả cư sĩ thì niệm giới cư sĩ. Hành giả cần hiểu rõ […]