Sách Phật Giáo

Những lời nhắn nhủ cuối cùng về bệnh tật

Mời các bạn đến nghe một trong những lời nhắn nhủ cuối cùng của Sư Thiện Minh về bệnh tật. Một bài pháp ngắn, 7 phút, nhưng rất ý nghĩa để chúng ta suy ngẫm. Chúng tôi đi tu cũng hơn ba chục năm, từ ngày tu đến bây giờ chưa vào viện lần nào, […]