Sách Phật Giáo

Bậc thiện trí vượt ngoài hệ lụy

Bậc thiện trí thức phải là người: Phân biệt được lẽ phải, lẽ trái. Biết cúng dường, làm phước (bố thí). Hiểu rõ nguyên nhân phát sanh điều lợi lạc và nguyên nhân phát sanh điều tai hại. Hơn nữa, bậc trí thức còn thực hành theo bốn điều lợi ích khác là: Siêng năng […]