Sự Tích Quan Âm Thị Kính

Thích Nhất Hạnh
  1. Con ai đem bỏ chùa này?
  2. Tủi hồng thẹn phấn
  3. Bước tới thảnh thơi
  4. Cơn mê
  5. Nỗi oan đã muốn vạch trời kêu lên
  6. Mài Gươm trí tuệ
  7. Trái tim Kim Cương
  8. Đại nguyện
  9. Trái tim có mặt
  10. Bồ Tát hiện thân