Sen Nở Trời Phương Ngoại

Thích Nhất Hạnh
 1. Phần 1: Kinh Pháp Hoa và Đạo Bụt Đại Thừa
  1. Vòng Tay Lớn của Kinh Pháp Hoa
  2. Vai trò kinh Pháp Hoa trong sự thành hình Đạo Bụt Đại Thừa
  3. Nhận thức của Tông Thiên Thai về kinh Pháp Hoa
  4. Văn thể và các giai đoạn hình thành của kinh Pháp Hoa
  5. Hoa Sen và các tông phái trong đạo Bụt
  6. Đạo Bụt Đại Thừa chống báng việc thần thánh hóa Bụt Thích Ca
  7. Sự phân định các phẩm trong kinh Pháp Hoa
  8. Những chìa khóa cần có trước khi tụng đọc kinh Pháp Hoa
 2. Phần 2: Kiến Giải Kinh Pháp Hoa
  1. Phẩm Thứ Nhất: Tựa
  2. Phẩm thứ hai: Phương tiện
   1. Ba con đường tu học
   2. Thông điệp thứ nhất của Pháp Hoa: Chỉ có một Pháp gọi là Phật Thừa
   3. Thông điệp thứ hai của Pháp Hoa: Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh
  3. Phẩm thứ ba: Thí dụ
  4. Phẩm thứ tư: Tín giải
  5. Phẩm thứ năm: Dược thảo
  6. Phẩm thứ sáu: Thọ ký
  7. Phẩm thứ bảy: Hóa thành dụ
  8. Phẩm thứ tám: Ngũ bách đệ tử thọ ký
  9. Phẩm thứ chín: Thọ học vô học nhân ký
  10. Phẩm thứ mười: Pháp sư
  11. Phẩm thứ mười một: Hiện bảo tháp
  12. Phẩm thứ mười hai: Đề bà đạt đa
  13. Phẩm thứ mười ba: Trì
  14. Phẩm thứ mười bốn: An lạc hạnh
  15. Phẩm thứ mười lăm: Tùng địa dũng xuất
  16. Phẩm thứ mười sáu: Như lai thọ lượng
  17. Phẩm thứ mười bảy: Phân biệt công đức
  18. Phẩm thứ mười tám: Tùy hỷ công đức
  19. Phẩm thứ mười chín: Pháp sư công đức
  20. Phẩm thứ hai mươi: Bồ tát thường bất khinh
  21. Phẩm thứ hai mươi mốt: Thần lực của Như Lai
  22. Phẩm thứ hai mươi hai: Chúc lũy
  23. Phẩm thứ hai mươi ba: Dược vương bồ tát bản sự
  24. Phẩm thứ hai mươi bốn: Diệu âm bồ tát
  25. Phẩm thứ hai mươi lăm: Phổ môn
  26. Phẩm thứ hai mươi sáu: Đà la ni
  27. Phẩm thứ hai mươi bảy: Diệu trang nghiêm vương
  28. Phẩm thứ hai mươi tám: Phổ hiền bồ tát khuyến phát
  29. Kết thúc
  30. Vun bón một chồi non cúng dường Cây Đại Thụ
 3. Ghi chú