Sãdhu là gì?

Sãdhu là âm tiếng Pali (đọc theo âm tiếng Việt là "xà thú" ) - nghĩa là : Lành thay, Tốt Thay, Hay Thay...

Tương truyền, vào thời Đức Phật, khi một người phát tâm hành thiện, hướng về điều thiện, thì đây là từ khẩu ngữ được nói lên ba lần (sadhu sadhu sadhu ) để tán thán những hạnh lành của nhau chứ không có niệm Phật hay các câu trả lời như Mô Phật hoặc niệm các danh hiệu Phật để đáp trả.

Theo truyền thống đó, ngày nay, các nước Phật Giáo Nguyên Thủy vẫn dùng từ này khi Thầy tán thán các hạnh lành của trò, hoặc các vị đồng tu tán thán hạnh lành của nhau. Nhằm để biểu thị sự Tùy Hỷ và khích tấn khi một người nào đó làm thiện, nói thiện, nghĩ thiện.

Trúc Lan Nhã
Nguồn