Nhật Tụng Thiền Môn 2010

Thích Nhất Hạnh
 1. Lời giới thiệu
 2. Lời nói đầu
 3. Những chỉ dẫn cần thiết
 4. Công phu sáng thứ hai
  1. Kinh Kim Cương – Gươm Báu Cắt Đứt Phiền Não
  2. Kinh Thương Yêu
  3. Chuyển Niệm
  4. Đảnh Lễ
  5. Quy Nguyện
  6. Quay Về Nương Tựa
 5. Công phu chiều thứ hai
  1. Kinh Mười Nguyện Phổ Hiền
  2. Kinh Diệt Trừ Phiền Giận
  3. Quán Nguyện
  4. Kệ Vô Thường
 6. Công phu sáng thứ ba
  1. Kinh Quán Niệm Hơi Thở
  2. Hướng Về Kính Lạy
  3. Quay Về Nương Tựa
 7. Công phu chiều thứ ba
  1. Kinh Sức Mạnh Quan Âm
  2. Kinh Tám Ðiều Giác Ngộ Của Các Bậc Ðại Nhân
  3. Bài Tụng Hạnh Phúc
 8. Công phu sáng thứ tư
  1. Kinh Bốn Lãnh Vực Quán Niệm
  2. Hướng Về Tam Bảo
 9. Công phu chiều thứ tư
  1. Kinh Trung Ðạo Nhân Duyên
  2. Kinh Soi Gương
  3. Ngày Đêm An Lành
  4. Tùy Hỷ Hồi Hướng
 10. Công phu sáng thứ năm
  1. Kinh Người Biết Sống Một Mình
  2. Kinh Bát Nhã Hành
  3. Ðiều Phục Cơn Giận
 11. Công phu chiều thứ năm
  1. Kinh Ba Cửa Giải Thoát
  2. Kinh A Nậu La Độ
  3. Khơi Suối Yêu Thương
 12. Công phu sáng thứ sáu
  1. Kinh Người Bắt Rắn
  2. Thiên Long Hộ Pháp
 13. Công phu chiều thứ sáu
  1. Kinh A Di Ðà
  2. Niệm Bụt và Đi Nhiễu
  3. Phát Nguyện
  4. Chơn Ngôn Quyết Ðịnh Vãng Sanh
 14. Công phu sáng thứ bảy
  1. Kinh Ðộ Người Hấp Hối
  2. Hiện Pháp Lạc Trú
 15. Công phu chiều thứ bảy
  1. Kinh Phước Ðức
  2. Kinh Tinh Yếu Bát Nhã Ba La Mật Ða
  3. Sám Hối và Phát Nguyện
 16. Công phu sáng chủ nhật
  1. Kinh Tuổi Trẻ Và Hạnh Phúc
  2. Kinh Hải Ðảo Tự Thân
  3. Tưới Tẩm Hạt Giống Tốt
  4. Nhận Diện Và Quán Chiếu Hạt Giống Sợ Hãi
 17. Công phu chiều chủ nhật
  1. Sám Nguyện
  2. Trì Chú Diệt Tội
  3. Kệ Sám Hối
  4. Bốn Phép Tùy Niệm
  5. Phòng Hộ Chuyển Hóa
 18. Nghi thức
  1. Nghi thức chúc tán rằm và mồng một
  2. Nghi thức chúc tán Tổ Sư
  3. Nghi thức cúng ngọ
  4. Nghi thức thọ trai
  5. Nghi thức truyền 10 Giới Sadi
  6. Nghi thức tụng 10 Giới Sadi
 19. Phụ lục
  1. Kệ tán
  2. Sám Quy Mạng
  3. Thi kệ nhật dụng
  4. Chỉ dẫn thực tập 3 lạy
  5. Thực tập 3 lạy
  6. Thực tập 5 lạy
  7. Nguồn gốc các kinh
 20. Những kinh văn và bài tụng mới
  1. Kinh Sự Thật Ðích Thực
  2. Kinh Nghĩa Lý Siêu Việt về Không
  3. Kinh Bốn Loại Thức Ăn
  4. Ái Ngữ Lắng Nghe
  5. Kệ Thỉnh Chuông Đại Hồng
  6. Văn thỉnh linh
  7. Quán niệm trước buổi họp
  8. Quán niệm trước buổi soi sáng
  9. Mười Bốn Bài Kệ Chỉ Quán
 21. Lời cảnh giác và khích lệ của thiền sư Quy Sơn
  1. Ý thức Vô thường
  2. Tránh lề thói hưởng thụ
  3. Giới là căn bản
  4. Sơ tâm cần nuôi dưỡng
  5. Phải nên liệu trước
  6. Nổ lực tinh tiến
  7. Gần gũi bạn lành
  8. Khẩn thiết dụng tâm
  9. Trai giới tinh chuyên
  10. Nuôi hoài bão lớn
  11. Nắm quyền tự chủ
  12. Cùng đi với nhau