Người Vô Sự

Thích Nhất Hạnh
 1. Dẫn nhập
 2. Phần Nguyên Lục
  1. Dạy chúng
   1. 1- Thiền Sư dạy
   2. 2- Thiền Sư khai thị chúng
   3. 3- Thiền Sư khai thị
   4. 4- Thiền Sư dạy chúng
   5. 5- Thiền Sư dạy
   6. 6- Thiền Sư dạy
   7. 7- Thiền Sư khai thị
  2. Đối trị căn cơ
  3. Du hành
  4. Tinh yếu Lâm Tế Lục
 3. Phần Bình Giảng
  1. Dạy Chúng
  2. Đối Trị Căn Cơ
  3. Bốn Phép Độ Người
  4. Bốn Trường Hợp Khách và Chủ
  5. Tinh Yếu Lâm Tế Lục
 4. Lời Cuối