Kinh Tăng Chi Bộ (Anguttara Nikàya)

Ba Pháp

 1. Phẩm Người Ngu
 2. Phẩm Người Ðóng Xe
 3. Phẩm Người
 4. Phẩm Sứ Giả Của Trời
 5. Phẩm Nhỏ
 6. Phẩm Các Bà-La-Môn
 7. Phẩm Lớn
 8. Phẩm Ananda
 9. Phẩm Sa-Môn
 10. Phẩm Hạt Muối
 11. Phẩm Chánh Giác
 12. Phẩm Ðọa Xứ
 13. Phẩm Kusinàra
 14. Phẩm Kẻ Chiến Sĩ
 15. Phẩm Cát Tường
 16. Phẩm Lõa Thể