Kinh Quán Niệm Hơi Thở

Thích Nhất Hạnh
 1. I. Kinh Quán Niệm Hơi Thở
  1. A.
  2. B.
  3. C.
  4. D.
  5. E.
  6. F.
 2. II. Chú thích
 3. III. Đại ý
 4. IV. Phân tích nội dung
  1. A. Phần thứ nhất
  2. B. Phần thứ hai
   1. 1. Bốn hơi thở đầu
   2. 2. Bốn hơi thở kế
   3. 3. Bốn hơi thở áp chót
   4. 4. Bốn hơi thở cuối
  3. C. Phần thứ ba
  4. D. Phần thứ tư
  5. E. Phần thứ năm
  6. F. Phần thứ sáu
 5. V. Quan niệm về hành trì
 6. VI. Phương pháp hành trì
  1. 1. Theo dõi hơi thở trong đời sống hàng ngày: cắt ngang thất niệm suy tưởng (hơi thở thứ nhất và thứ hai)
  2. 2. Ý thức về thân thể (hơi thở thứ ba)
  3. 3. Thực hiện thân tâm nhất như (hơi thở thứ tư)
  4. 4. Thiền duyệt là thức ăn (hơi thở thứ năm và thứ sáu)
  5. 5. Quán chiếu cảm thọ (hơi thở thứ bảy và tám)
  6. 6. Điều phục tâm ý và giải thoát cho tâm ý (hơi thở thứ chín, thứ mười, thứ mười một và thứ mười hai)
  7. 7. Quán chiếu về thực tướng vạn hữu (hơi thở thứ mười ba, mười bốn, mười lăm và mười sáu)