Kinh Người Áo Trắng

Thích Nhất Hạnh
 1. Kinh văn
 2. Tên kinh và nguồn gốc của kinh
 3. Trường hợp kinh được nói
 4. Chủ đích và đại ý nội dung
 5. Năm giới pháp
  1. 1. Thứ nhất là Giới không giết hại
  2. 2. Thứ hai là Giới không xâm phạm vào tư hữu của kẻ khác
  3. 3. Thứ ba là không tà dâm
  4. 4. Thứ tư là Giới không nói dối
  5. 5. Thứ năm là Giới không sử dụng các chất ma túy trong đó có rượu
 6. Bốn tâm cao đẹp
  1. 1. Phép quán niệm thứ nhất là niệm Bụt (Buddhanusmrti):
  2. 2. Phép quán niệm thứ hai là niệm Pháp (Dharmanusmrti):
  3. 3. Pháp quán niệm thứ ba là niệm Tăng (Sanghānhsmrti):
  4. 4. Pháp quán niệm thứ tư là niệm Giới (Silanusmrti):
 7. Hạnh phúc trong hiện tại
 8. Vun trồng phước đức
 9. Tính cách tương dung của năm giới pháp và bốn tâm cao đẹp
 10. Đối tượng của niềm tin
 11. Năm giới mầu nhiệm