Kinh Kim Cương - Gươm Báu Cắt Đứt Phiền Não

Thích Nhất Hạnh
  1. Kinh văn
  2. Chú giải