Hoa Sen Trong Biển Lửa

Thích Nhất Hạnh
 1. Lời tựa
 2. Chương 01: Nền tảng thực hiện
  1. Đạo Phật Việt Nam
  2. Công trình lập quốc và ý thức độc lập quốc gia
  3. Cuộc tổng hợp đầu tiên
 3. Chương 02: Đối diện (I)
  1. Công giáo La Mã
  2. Cuộc kháng chiến chống Pháp
  3. Phong trào phục hưng
  4. Ý hướng hiện đại hoá
 4. Chương 03: Đối diện (II)
  1. Con đường mới của Công Giáo Việt Nam
  2. Con đường dân tộc và truyền thống văn hóa
  3. Tiềm lực Phật Giáo các nước Đông Nam Á
 5. Chương 04: Đối diện (III)
  1. Ý thức kháng chiến và ý thức chống Cộng
  2. Sự thất bại của chính quyền Ngô Đình Diệm
  3. Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam
  4. Sự thất bại của chính sách Hoa Kỳ
 6. Chương 05: Con đường thực hiện
  1. Cuộc chiến tranh tiêu thổ
  2. Tiếng nói lương tâm tôn giáo
  3. Con đường đấu tranh của những người Việt không Cộng sản
 7. Phụ lục
  1. Bản tuyên cáo của T.T. Nhất Hạnh
  2. Bản tuyên cáo của T.T. Nhất Hạnh ngày 1-6-1966
  3. Giải thích lập trường
  4. Lời kêu gọi của Thượng toạ Thích Nhất Hạnh nhân ngày kỷ niệm Quốc Khánh Việt nam 1966
  5. Thư gởi Mục sư Martin Luther King của Một Tăng Sĩ Phật Giáo (ngày 1-6-1965)