Hiệu Lực Cầu Nguyện

Thích Nhất Hạnh
 1. Đối tượng siêu hình
  1. Những nghi vấn khi cầu nguyện
  2. Ông chỉ nói có chừng đó!
  3. Tự lực và Tha lực trong Cầu nguyện
  4. Ta nên tự hỏi tụng kinh để làm gì?
  5. Cầu nguyện cho mình
  6. Cầu nguyện cho người
  7. Thiết lập sự giao cảm
  8. Năng lượng tu tập
  9. Nghiệp báo và sự cầu nguyện
  10. Ba điều cầu nguyện thông thường
  11. Cái bệnh và cái chết là một phần của sự sống
  12. Điều cầu nguyện của người tu
 2. Cầu đối tượng hiện hữu
  1. Cầu nguyện trong đạo Ki-tô
 3. Vai trò của cầu nguyện trong y khoa
  1. Tiến trình của y khoa
  2. Y khoa Cơ giới
  3. Y khoa Thân tâm
  4. Y khoa Cộng nghiệp
 4. Thiền và trị liệu
  1. Vài hiểu biết căn bản về thiền và trị liệu - Niệm
  2. Niệm, Định và Tuệ là những năng lượng chế tác ra do sự thực tập thiền
  3. Kết sử
  4. Mạn
  5. Tàng thức
  6. Sự lưu thông của tâm hành
  7. Mũi tên thứ hai
  8. Tai họa của dục
  9. Vài bài tập có công năng nuôi dưỡng và trị liệu
   1. Bài tập thứ nhất: An Tịnh Tâm Hành
   2. Bài tập thứ hai: An Tịnh Thân Hành
   3. Bài tập thứ ba: Nuôi Dưỡng
   4. Bài tập thứ tư: Trị Liệu
 5. Lời kết