Giới Tiếp Hiện

Thích Nhất Hạnh
 1. Chương Một: Dòng Tiếp Hiện
  1. 1. Ý nghĩa của hai chữ Tiếp Hiện
  2. 2. Mười bốn giới
  3. 3. Bối cảnh xã hội
  4. 4. Giáo chế của dòng Tiếp Hiện
  5. 5. Cộng đồng của người Tiếp Hiện
  6. 6. Sự thực tập chánh niệm của dòng tu Tiếp Hiện
  7. 7. Cách thức tụng giới
 2. Chương Hai: Giới Tướng
  1. Giới thứ nhất: Tinh thần cởi mở và bao dung
  2. Giới thứ hai: Cởi bỏ kiến chấp
  3. Giới thứ ba: Tự do tư tưởng
  4. Giới thứ tư: Ý thức về sự có mặt của khổ đau
  5. Giới thứ năm: Sống đơn giản, lành mạnh
  6. Giới thứ sáu: Đối trị cơn giận
  7. Giới thứ bảy: Hiện pháp lạc trú
  8. Giới thứ tám: Ái ngữ và hòa giải
  9. Giới thứ chín: Thực tập chánh ngữ
  10. Giới thứ mười: Phòng hộ giáo đoàn
  11. Giới thứ mười một: Thực tập chánh mệnh
  12. Giới thứ mười hai: Tôn trọng và bảo vệ sự sống
  13. Giới thứ mười ba: Chí nguyện lợi tha
  14. Giới thứ mười bốn: Bảo hộ thân tâm
 3. Chương Ba: Nghi Thức Tụng Giới và Truyền Giới
  1. 1. Ba sự quay về và hai lời hứa dành cho thiếu nhi
   1. 01. Thiền Hành
   2. 02. Thiền Tọa
   3. 03. Dâng Hương
   4. 04. Tán Dương
   5. 05. Lạy Bụt
   6. 06. Trì Tụng
   7. 07. Tác Pháp Yết Ma
   8. 08. Bài Hát Quay Về Nương Tựa
   9. 09. Ôn Tụng Hai Lời Hứa
   10. 10. Bài Hát Hai Lời Hứa
   11. 11. Khai Thị
   12. 12. Kệ Khai Kinh
  2. 2. Tụng năm giới
   1. 01. Niệm Bụt
   2. 02. Quy Nguyện
   3. 03. Quay Về Nương Tựa
   4. 04. Hồi Hướng
  3. 3. Tụng mười bốn giới Tiếp Hiện
   1. 01. Thiền Hành
   2. 02. Thiền Tọa
   3. 03. Dâng Hương
   4. 04. Tán Dương
   5. 05. Lạy Bụt
   6. 06. Trì Tụng
   7. 07. Tác Pháp Yết Ma
   8. 08. Niệm Bụt
   9. 09. Quy Nguyện
   10. 10. Quay Về Nương Tựa
   11. 11. Hồi Hướng
  4. 4. Truyền thọ mười bốn giới Tiếp Hiện
   1. 01. Thiền Hành
   2. 02. Thiền Tọa
   3. 03. Dâng Hương
   4. 04. Tán Dương
   5. 05. Lạy Bụt
   6. 06. Trì Tụng
   7. 07. Tác Pháp Yết Ma
   8. 08. Lạy Báo Ân
   9. 09. Khai Thị
   10. 10. Niệm Bụt
   11. 11. Quay Về Nương Tựa
   12. 12. Hồi Hướng
 4. Chương Bốn: Giáo Chế Dòng Tu Tiếp Hiện
  1. Chương I: Danh xưng, Tôn chỉ, Cơ sở truyền thừa
  2. Chương II: Kinh điển y cứ, Giáo lý căn bản, Quan điểm hành đạo
  3. Chương III: Giáo quyền, Đoàn viên, Cơ cấu và hệ thống tổ chức
  4. Chương IV: Giới luật Tiếp Hiện, Điều kiện thọ giới
  5. Chương V: Điều hành, Tài sản giáo đoàn, Đại Hội Tiếp Hiện
  6. Chương VI: Tu chỉnh giáo chế