Duy Biểu Học

Thích Nhất Hạnh
 1. Lời nói đầu
  1. Nguồn gốc 50 bài tụng Duy Biểu
  2. Ước mong của tác giả
 2. 50 Bài tụng Duy Biểu
 3. Chương 01: Thức thứ tám (Tàng Thức)
  1. Bài tụng 1: Đất tâm
  2. Bài tụng 2: Các loại hạt giống
  3. Bài tụng 3: Thân tâm và thế gian
  4. Bài tụng 4: Các loại hạt giống
  5. Bài tụng 5: Hạt giống riêng và chung
  6. Bài tụng 6: Phẩm chất của hạt giống
  7. Bài tụng 7: Tập khí
  8. Bài tụng 8: Ba cảnh, mười tám giới
  9. Bài tụng 9: Dị thục và luật đồng thanh tương ứng
  10. Bài tụng 10: Các tâm sở biến hành
  11. Bài tụng 11: A-lại-gia gồm thu mọi pháp
  12. Bài tụng 12: Vận hành của hạt giống
  13. Bài tụng 13: Tương tức tương nhập
  14. Bài tụng 14: Vượt thoát ý niệm
  15. Bài tụng 15: Gương trí tuệ
 4. Chương 02: Thức thứ bảy (Mạt-na thức)
  1. Bài tụng 16: Vọng thức
  2. Bài tụng 17: Tư lượng
  3. Bài tụng 18 : Ngã tướng
  4. Bài tụng 19: Nhiễm tịnh y
  5. Bài tụng 20: Các tâm sở tương ưng
  6. Bài tụng 21: Mạt-na bám theo tàng thức.
  7. Bài tụng 22: Phiền não đoạn
 5. Chương 03: Thức thứ sáu (Ý thức)
  1. Bài tụng 23: Căn và trần
  2. Bài tụng 24: Phạm vi nhận thức của Ý thức
  3. Bài tụng 25: Ý thức - kẻ gieo trồng
  4. Bài tụng 26: Ý thức vắng mặt
  5. Bài tụng 27: Năm hình thái hoạt động của ý thức
 6. Chương 04: Năm thức cảm giác
  1. Bài tụng 28: Sóng trên nước
  2. Bài tụng 29: Đặc tính của tri giác
  3. Bài tụng 30: Tâm sở trong các thức cảm giác
 7. Chương 05: Bản chất của thực tại
  1. Bài tụng 31: Chủ thể và đối tượng của nhận thức
  2. Bài tụng 32: Các thành phần trong nhận thức
  3. Bài tụng 33: Thức là biểu biệt
  4. Bài tụng 34: Tự và cộng biểu, ngã và vô ngã
  5. Bài tụng 35: Tương tức, tương nhập
  6. Bài tụng 36: Không có cũng không không
  7. Bài tụng 37: Nhân duyên
  8. Bài tụng 38: Các duyên khác
  9. Bài tụng 39: Vọng thức và chân tâm
  10. Bài tụng 40: Luân hồi và chân như
 8. Chương 06: Con đường tu tập
  1. Bài tụng 41: Chìa khóa của sự tu tập
  2. Bài tụng 42: Hoa và rác
  3. Bài tụng 43: Chứng nhập tương tức
  4. Bài tụng 44: Đoá hoa chánh kiến
  5. Bài tụng 45: Mặt trời chánh niệm
  6. Bài tụng 46: Nhận diện đơn thuần
  7. Bài tụng 47: Hiện Pháp Lạc Trú
  8. Bài tụng 48: Nương tựa Tăng Đoàn
  9. Bài tụng 49: Vượt thoát sinh tử
  10. Bài tụng 50: Vô úy
 9. Ghi chú