Đao Phật Hiện Đại Hóa

Thích Nhất Hạnh
 1. Chương 1: Vấn đề hiện đại hóa
 2. Chương 2: Những tu viện nhập thế
 3. Chương 3: Những nguyên lý làm nền tảng
 4. Chương 4: Đạo Phật trong các lĩnh vực sinh hoạt
  1. I. Trong lĩnh vực tín ngưỡng
  2. II. Trong lĩnh vực văn học nghệ thuật
  3. III. Trong lĩnh vực giáo dục
  4. IV. Trong lĩnh vực kinh tế và xã hội
 5. Chương 5: Những dòng tu tiếp hiện
 6. Kết luận