Con Sư Tử Vàng của Thầy Pháp Tạng

Thích Nhất Hạnh
 1. Phần dẫn nhập
  1. Hoa Nghiêm Kim Sư Tử Chương
  2. Kinh Đại Tiến Phúc tự, sa môn Pháp Tạng thuật
 2. 1. Minh duyên khởi
  1. 1- Nghiệp cảm duyên khởi
  2. 2- A lại gia duyên khởi
  3. 3- Chân như duyên khởi
  4. 4- Pháp giới duyên khởi
  5. Ôn lại chương một
 3. 2. Biện sắc không
  1. Ôn lại chương hai
 4. 3. Ước tam tính
  1. 1- Tự tính biến kế
  2. 2- Tự tính y tha khởi
  3. 3- Tự tính viên thành
  4. Ôn lại chương ba
   1. Tam vô tính
 5. 4. Hiển vô tướng
 6. 5. Thuyết vô sinh
 7. 6. Luận vô tác
 8. 7. Lặc thập huyền
  1. Cánh cửa thứ nhất: Đồng thời cụ túc tương ứng môn
  2. Cánh cửa thứ hai: Chư tạng thuần tạp cụ đức môn
   1. Quảng Hiệp Tự Tại Vô Ngại
  3. Cánh cửa thứ ba: Nhất Đa Tương Dung Bất Đồng Môn
  4. Cánh cửa thứ tư: Chư Pháp Tương Tức Tự Tại Môn
  5. Cánh cửa thứ năm: Bí Mật Ẩn Hiển Câu Thành Môn
  6. Cánh cửa thứ sáu: Vi Tế Tương Dung An Lập Môn
  7. Cánh cửa thứ bảy: Nhân Đà La Võng Cảnh Giới Môn
  8. Cánh cửa thứ tám: Thác Sự Hiển Pháp Sinh Giải Môn
  9. Cánh cửa thứ chín: Thập Thế Cách Pháp Dị Thành Môn
  10. Cánh cửa thứ mười: Duy Tâm Hồi Chuyển Thiện Thành Môn
   1. Chủ Bạn Viên Minh Cụ Đức Môn
 9. 8. Quát lục tướng
 10. 9. Thành Bồ Đề
 11. 10. Nhập Niết Bàn
 12. 11. Hành tam quán
  1. Chân Không quán
  2. Lý sự vô ngại quán
  3. Châu biến hàm dung quán
 13. 12. Luận ngũ giáo
  1. Giáo thứ nhất: Ngu pháp thanh văn giáo
  2. Giáo thứ hai: Đại thừa thỉ giáo
  3. Giáo thứ ba: Đại thừa chung giáo
  4. Giáo thứ tư: Đại thừa đốn giáo
  5. Giáo thứ năm: Nhất thừa viên giáo
 14. Mười giáo của tông Hoa Nghiêm
  1. 1. Ngã pháp câu hữu
   1. a. Thần thánh hóa Bụt
   2. b. Đi tìm một cái ngã
  2. 2. Ngã vô pháp hữu
  3. 3. Pháp vô khứ lai
  4. 4. Hiện thông giả thật
  5. 5. Tục vọng chân thật
  6. 6. Chư pháp đản danh
  7. 7. Nhất thiết giai không
  8. 8. Chân đức bất không
  9. 9. Tướng tưởng câu tuyệt
  10. 10. Viên minh cụ đức
 15. Luận bàn về năm giáo
  1. Giáo thứ nhất
  2. Giáo thứ hai
  3. Giáo thứ ba
  4. Giáo thứ tư
  5. Giáo thứ năm