Bụt là hình hài, Bụt là tâm thức

Thích Nhất Hạnh
 1. Lời tựa
 2. Hàng muôn hàng vạn
 3. Chương 01: Đi thong dong và thảnh thơi
  1. Đi như Bụt
 4. Chương 02: Tâm vận hành như thế nào?
  1. Bốn thức tương tác như thế nào?
  2. Tâm hành
 5. Chương 03: Tìm tâm
  1. Biểu biệt
  2. Sóng và nước
  3. Cái tâm hệ lụy của chúng ta
  4. Ba tự tánh
  5. Dùng tâm quán tâm
  6. Ngồi để mà ngồi
 6. Chương 04: Dòng sông tâm thức
  1. Tự tướng và cộng tướng
  2. Năm tâm sở biến hành
   1. Xúc
   2. Tác ý
   3. Thọ
   4. Tưởng
  3. Năm tâm sở biệt cảnh
   1. Dục
   2. Thắng giải
   3. Định
   4. Niệm
   5. Tuệ
 7. Chương 05: Tri giác và thực tại
  1. Kiến thức là một chướng ngại cho sự hiểu biết
  2. Ba cảnh giới của tri giác
  3. Mẹ của đức Bụt
  4. Các cảnh giới của tri giác trong mơ và trong khi sáng tạo
  5. Bốn phép quán tầm tư
   1. Phép quán thứ nhất: Tầm tư danh
   2. Phép quán thứ hai: Tầm tư nghĩa
   3. Phép quán thứ ba: Tầm tư tự tính giả lập
   4. Phép quán thứ tư: Tầm tư sai biệt giả lập
  6. Bất nhị đưa đến bất bạo động
  7. Hai đóa hoa tím
 8. Chương 06: Cơ hội tự do
  1. Ba nghiệp: Thân, khẩu, ý
  2. Không sinh không diệt
  3. Sát na vô thường và nhất kỳ vô thường
  4. Ý thức và tự do ý chí
  5. Khôi phục chủ quyền
  6. Cộng nghiệp và biệt nghiệp
 9. Chương 07: Tập khí hạnh phúc
  1. Phương pháp nuôi dưỡng tập khí hạnh phúc
   1. Ba định
   2. Lục độ
   3. Tìm bạn lành
   4. Bốn yếu tố thương yêu
 10. Chương 08: Đi bằng chân của Bụt
  1. Năng lượng chánh niệm
  2. Tuệ giác vô thường, vô ngã
  3. Đi trong Tịnh Độ
  4. Thức của con người
  5. Bảy bước mầu nhiệm
  6. Chân của Bụt
  7. Địa xúc
  8. Một thân và nhiều thân
  9. Mang tăng thân theo mình
 11. Chương 09: Những bài tập nuôi dưỡng thân Bụt và tâm Bụt
  1. Thiền hành
  2. Thiền lạy
  3. Năm cái lạy
   1. Lạy thứ nhất
   2. Lạy thứ hai
   3. Lạy thứ ba
   4. Lạy thứ tư
   5. Lạy thứ năm
  4. Ba cái lạy
   1. Lạy thứ nhất
   2. Lạy thứ hai
   3. Lạy thứ ba
  5. Buông thư
   1. Bài tập buông thư
  6. Bát thức quy củ tụng
   1. Bài tụng về năm thức đầu
   2. Bài tụng về thức thứ sáu
   3. Bài tụng về thức thứ bảy
   4. Bài tụng về thức thứ tám
  7. Năm mươi mốt tâm hành