Bồ Tát Tại Gia, Bồ Tát Xuất Gia

Thích Nhất Hạnh
 1. Chương 1: Đạo Bụt sau thời đức Thế Tôn nhập diệt
  1. Giáo đoàn Thanh Văn và Chủ Nghĩa Xuất Gia
  2. Sự xuất hiện của kinh Đại Thừa
  3. Tiến trình cuộc vận động chống đối tinh thần Thanh Văn
 2. Chương 2: Kinh Úc Già Trưởng Giả
  1. Tóm tắt ý Kinh
  2. Kiến giải Kinh
  3. Phương cách hành trì của Bồ Tát tại gia
   1. Vấn đề Quy y
   2. Thực tập Quán niệm
   3. Hộ trì Chánh Pháp
   4. Vấn đề trì giới
   5. Thực tập nói Pháp
   6. Môi trường gia đình
   7. Sáu phép Ba La Mật
   8. Thực tập Bát Quan trai
   9. Thân cận người hiền
   10. Hai nếp sống
  4. Nếp sống của một Bồ Tát Xuất Gia
   1. Sống bình dị
   2. Tám sự hành trì chân chánh Sáu phép Ba La Mật
   3. Tứ Y
   4. Phải biết sợ
   5. Phải biết không sợ
   6. Tâm tu học
   7. Trì giới
  5. Sống tại gia, hành trì giới xuất gia
   1. Nhất thiết trí
   2. Phạm hạnh thanh tịnh
   3. Thiền tập độ người
   4. Từ bi với mọi loài
   5. Hộ trì Chánh Pháp
  6. Kết thúc
 3. Chương 3: Kinh Duy Ma Cật
  1. Vài nét về kinh
  2. Các nhân vật trong kinh
  3. Thứ nhất: Phẩm Phật Quốc
  4. Thứ hai: Phẩm Phương tiện
  5. Thứ ba: Phẩm Đệ Tử
   1. Thầy Xá Lợi Phất
   2. Thầy Mục Kiền Liên
   3. Thầy Ca Diếp
   4. Thầy Tu Bồ Đề
   5. Thầy Phú Lâu Na
   6. Thầy Ma Ha Ca Chiên Diên
   7. Thầy A Na Luật
   8. Thầy Ưu Ba Ly
   9. Thầy La Hầu La
   10. Thầy A Nan
  6. Thứ tư: Phẩm Bồ tát
   1. Bồ tát Di Lặc
   2. Đồng tử Quang Nghiêm
   3. Bồ tát Trì Thế
   4. Bồ tát Thiện Đức
  7. Thứ năm: Phẩm Văn Thù Sư Lợi
  8. Thứ sáu: Phẩm Bất tư nghị
  9. Thứ bảy: Phẩm Quán Chúng Sanh
  10. Thứ tám: Phẩm Phật Đạo
  11. Thứ chín: Phẩm Pháp Môn Không Hai
  12. Thứ mười: Phẩm Phật Hương Tích
  13. Thứ mười một: Phẩm Hạnh của Bồ tát
  14. Thứ mười hai: Phẩm thấy Bụt A Súc
  15. Thứ mười ba: Phẩm Pháp Cúng Dường
  16. Thứ mười bốn: Phẩm Chúc Lụy
 4. Phần kết
  1. Tinh hoa của kinh Duy Ma
  2. Tư tưởng
  3. Sự truyền thừa
  4. Mục đích của kinh
  5. Đọc và hiểu kinh Duy Ma