Bàn Tay Cũng Là Hoa

Thích Nhất Hạnh
 1. Thế Lữ – Giây phút chạnh lòng
  1. Giây phút chạnh lòng
  2. Thế Lữ (1907 – 1989)
 2. Nguyễn Bính – Hành phương nam
  1. Hành phương nam
  2. Nguyễn Bính (1918 – 1966)
  3. Tống biệt hành
 3. Nguyễn Bính – Hoa với rượu
  1. Hoa với rượu
  2. Xuân tha hương
 4. Tản Đà – Thề non nước
  1. Thề non nước
  2. Tản Đà (1888 – 1939)
 5. Lưu Trọng Lư – Lẽ nào anh chết
  1. Nắng mới
  2. Sầu Rụng
  3. Tiếng Thu
  4. Lẽ nào anh chết
  5. Bài thơ cuối cùng
 6. Lệnh truyền – Xuân Diệu và Thoát hình – Vũ Hoàng Chương
  1. Lệnh truyền
  2. Thoát hình
  3. Xuân Diệu (1916 – 1985)
  4. Vũ Hoàng Chương (1916 – 1976)