Ba loại phước

1 - Phước Vật: Là sự chia sẻ vật chất cho người khác theo khả năng. Phước vật mà cao nhất là nhắm đến đối tượng tập thể, đặc biệt là tứ phương tăng. Cúng ít hay nhiều không quan trọng bằng việc nghĩ đến tăng chúng mười phương sẽ sử dụng nó. Làm gì cũng nghĩ đến vô lượng đối tượng đó là tứ phương tăng.

2 - Phước Đức: Là những công đức đem lại cho ta điều kiện sống và làm việc nói chung như sức khỏe, nhan sắc, uy tín, quyền lực, lòng trung thành của thuộc hạ .v…v. Để có được những thứ này ta phải tạo vô lượng công đức. Nhưng có một thứ công phu tuy đơn giản, nhưng có thể bao trùm cái gọi là vô lượng công đức ấy đó chính là tu tập 4 pháp : Từ, Bi, Hỷ, Xả.

3 - Phước Trí: Là tất cả những công đức, có liên quan đến việc phát triển xây dựng khả năng nhận thức của mình và người như học đạo, hành đạo, mở rộng kiến thức đạo đời nhắm vào những mục đích cao đẹp. Con đường tốt nhất để vun bồi phước trí là học giáo lý A-Tỳ-Đàm. Bốn pháp chân đế là tâm, tâm sở, sắc pháp, Niết-bàn và tu tập Tứ Niệm Xứ.

Sư Toại Khanh
Chép lại bài giảng của Sư

Nguồn: Thanh Truc Diep